عبدالعلی صاحب‌محمدی

 

مهندس" صاحب محمدي" متولد شهرستان دزفول در پيشينه اجرايي خود تاكنون مسئوليت هاي مختلفي راتجربه كرده است كه از اهم آن مي توان به قائم مقامي معاون هماهنگي امورعمراني ورييس سازمان شهرداريهاو دهياريهاي كشوراشاره كرد . وي همچنين پيش از اين مسووليت، عهده دار سمت قائم مقامي معاون خدمات شهري درشهرداري تهران بود."صاحب محمدي" كه روزگاري در سمت شهرداري انديمشك نيز خدمت نموده ، تجربه هاي ديگري را نيز در پرونده دوران مديريتي خود دارد؛ مدير كل دفترامور شهري و روستايي استانداري لرستان ،مدير كل ساماندهي و نوسازي و مجري بافت هاي فرسوده وزارت و مسكن و شهر سازي كشور و همچنين عضو كميسيون امور زير بنايي دولت. اين مهندس 46 ساله؛ دانش آموخته رشته مهندسي عمران و كارشناس ارشد مديريت صنعتي است كه درمسووليت جديد خود بايد عرصه خطير نمايندگي عالي دولت را دراستان هرمزگان كه اهميت استراتژيك آن در مرزداري ازخليج هميشه فارس،بر كسي پوشيده نيست ، تجربه كند عبدالعلی صاحب‌محمدی مدیرعامل سابق راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران- قائم مقام سازمان شهر داري

در حال حاضر مدير اموال و املاك ستاد اجارايي فرمان امام .