نوروز کهزادی

نوروز کهزادی در تاریخ 07/01/60 به سمت استاندار هرمزگان منصوب گرديد .

از جمله سوابق اجرايي او ميتوان به  معاون اداری مالی قوه قضائیه-استاندار

کرمانشاه- رئیس کل بیمه مرکزی- مدیرعامل بانکتوسعه صادرات ایران اشاره كرد .