حسینعلی عظيمي

                                                                                                                                               

 

 حسینعلی عظيمي متولد اصفهان  و در تاریخ 07/03/59 به سمت

استاندار هرمزگان منصوب گرديد .

 

 

از جمله سوابق اجرايي او ميتوان به  مدیرعامل کانون سنگرسازان

بی سنگر ، مشاور وزیر جهاد سازندگی ، فرماندار شهربابک و حضور

در پشتیبانی  و مهندسی جنگ  ، معاون فني و آب و خاك جهاد نصر

   و  مدير گروه بررسي مسائل طرح نيشكر خوزستان - اشاره كرد .