مرتضی بازرگان                          

                                              

 

مرتضی بازرگان در شهر تهران متولد شد  در تاريخ 25/04/58

از سوي دولت آيت االله خامنه اي رئيس جمهور وقت  به عنوان

نماينده وزارت كشور به سمت استاندار هرمزگان  منصوب شد .

از ساير سمت هاي او ميتوان مدیرعامل مهندسین مشاور فارور

مدیر فنی مهندسین مشاور پایاب نام برد  .