پنج شنبه ٠٦ تير ١٣٩٨
معاون استاندار
معرفی
نام نام خانوادگي : نازنين شيباني تزرجي

تاريخ تولد : 1/3/66

ميزان تحصيلات : فوق لیسانس

رشته تحصيلي : مديريت دولتي

محل تولد : حاجي آباد

سوابق اجرايي  :

1.معاونت بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان حاجي آباد

2.سرپرست بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان حاجي آباد

3.عضوكانون پدراني آسماني بنياد شهيد امور ايثارگران شهرستان حاجي آباد

4.عضوكانون پدراني آسماني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان هرمزگان

5.رئيس اداره اشتغال و كارآفريني اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استان هرمزگان

6.دبيركارگروه اشتغال شاهد و ايثارگراناداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان هرمزگان

سوابق آموزشي  :

1.مقاله تاثير بين ريسك درماندگي مالي و پاداش مديريت جهت جلوگيري از ورشكستگي شركت هاي بورس اوراق بهادار

2.مقاله تاثير فرصت رشد و ريسك درماندگي مالي بر پاداش مديريت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

3.مقاله شناسايي عوامل تاثيرگذارفرصت رشد برپاداش شركت هاي بورس اوراق بهادار

4.مقاله بررسي ارتباط بين ميزان فرصت رشد و ريسك درماندگي مالي بر پاداش مديران بورس اوراق بهادار

5.مدرس دانشگاه

6.مدرس دوره هاي آموزشي كسب و كار

7.عضوكارگروه ستاد شاهد دانشگاه علمي كاربردي استان هرمزگان
شرح وظایف دفتر
معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع

1. هماهنگي با واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي جهت توسعه سرمايه گذاري استان با استناد به قوانين و اسناد بالادستي و قابليت ها و ظرفيت هاي استان.

2. نظارت بر اجراي سياست ها و خط مشي هاي كلان توسعه سرمايه گذاري با استناد به قوانين و اسناد بالادستي و قابليت ها و ظرفيت هاي استان.

3. پايش برنامه ها و فعاليت هاي اقتصادي استان در بخش هاي مختلف.

4. مديريت و هماهنگي امور مربوط به ايجاد و راه اندازي بازارچه هاي مرزي و راهبري و هدايت آن در استان هاي مرزي.

5. هدايت و راهبري امور مربوط به سهميه تعاوني هاي مرز نشين.

6. انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاههاي اجرايي ذيربط در امور مربوط به سياست هاي پولي و اقتصادي استان ها از جمله: پولشويي، صندوق هاي توسعه اي، صادرات غير نفتي، تدابير ويژه اقتصادي و رفع موانع و مشكلات فراروي توليد و اشتغال.

7. بسترسازي و هماهنگي با ساير دستگاههاي اجرايي به منظور استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري توسط كارآفرينان داخلي و فراهم نمودن شرايط مناسب جهت جذب تجار و سرمايه گذاران خارجي به ويژه همسايگان مرزي.

8. پيگيري براي انجام مطالعات اقتصادي در راستاي شناسايي ظرفيت ها و توانمندي هاي استان در امر سرمايه گذاري، اشتغال و توليد و توسعه متوازن.

9. ايجاد هماهنگي لازم در امر مراودت و مبادلات اقتصادي استان با كشورهاي همسايه و هدف در نشست هاي منطقه اي.

10. نظارت عاليه و اعمال هماهنگي در فعاليت هاي اقتصادي استان.

11. پيگيري و هماهنگي فعاليت ها و برنامه هاي توسعه اشتغال استان.

12. انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص نحوه اجراي مصوبات شوراي عالي اشتغال.

13. نظارت بر چگونگي تهيه و توزيع كالا و مايحتاج عمومي و پيگيري امور مرتبط با ستاد تنظيم بازار.

14. انجام هماهنگي هاي لازم بين دستگاههاي اجرايي ذيربط در خصوص موضوعات مرتبط با مناطق آزاد تجاري، مناطق ويژه اقتصادي و شهرك هاي صنعتي استان.

15. مشاركت در كميسيون هاي مشترك همكاري هاي اقتصادي، همايش هاي فرصت هاي سرمايه گذاري و ساير موارد به منظور توسعه مراودات و مبادلات تجاري استان.

16. هماهنگي و پيگيري به منظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي تشكيل نمايشگاه هاي برون مرزي استان با هماهنگي ساير دستگاه هاي اجرايي.

17. نظارت بر اجراي سياست ها و خط مشي هاي امور اداري و مالي و استخدامي و امور مديريت منابع انساني و اداري، رفاهي و استخدامي استانداري و واحدهاي تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات.

18. نظارت بر ارزيابي عملكرد كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه.

19. انعكاس نارسايي و مشكلات استانداري و واحدهاي تابعه در زمينه توسعه مديريت و منابع انساني به مراجع ذيربط.

20. اعلام نظر در مورد كيفيت نيروي انساني مورد نياز استانداري و واحدهاي شهرستاني و انجام تشزيفات مربوط به بكارگيري، جذب، استخدام و صدور احكام مطابق قوانين و مقررات مربوطه.

21. نظارت بر اجراي امور مالي اعم از نگهداري دفاتر، اعتبارات، هزينه ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و وصول اعتبارات تخصصي استانداري براساس قوانين و مقررات.

22. نظارت برحسن اجراي قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به برقراري حقوق و مزايا و فوق العاده هاي مربوطه در استانداري و واحدهاي تابعه.

23. نظارت بر انجام كليه امور خدمات و تداركات استانداري و واحدهاي تابعه براساس قوانين و مقررات مربوطه.

24. نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده استانداري.

25. نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي( اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي) استانداري، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه براساس برنامه هاي تنظيم شده با رعايت مقررات و ضوابط و دستورالعمل هاي بودجه.

26. نظارت بر امور مربوط به توانمند سازي و افزايش سطح دانش و مهارت كارمندان استانداري و واحدهاي تابعه از طريق سازماندهي و پيش بيني آموزش هاي مناسب در چارچوب سياست ها و برنامه هاي ابلاغي وزارت كشور و مراجع ذيصلاح.

27. نظارت بر امور مربوط به تهيه بسته هاي مناسب نرم افزاري و سخت افزاري و نظارت بر آموزش بسته هاي مذكور به منظور تسهيل فعاليت استانداري و احدهاي تابعه.

28. نظارت بر نحوه اجراي برنامه ها و مصوبات شوراي اداري استان.

29. نظارت عاليه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداري در استان.

30. مسوليت شبكه ارتباطي دولت در استان.

31. نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي اصلاحات نظام اداري در سطح استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها.

32. نظارت بر اجراي طرح هاي مطالعاتي و پژوهشي در سطح استانداري و واحدهاي تابعه و هماهنگي و نظارت بر امور توسعه فناوري آن ها.

33. نيازسنجي و برنامه ريزي آموزشي استانداري و احدهاي تابعه در چارچوب سياست هاي ابلاغي.

34. نظارت بر انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در مورد روش هاي انجام كار.

35. تهيه، تنظيم و پيشنهاد تشكيلات تفصيلي و شرح وظايف پست هاي سازماني استانداري، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

36. نظارت بر انجام وظايف دبيرخانه اي كارگروه توسعه مديريت استانداري و هماهنگي با دبيرخانه ستاد وزارت كشور.

37. نظارت بر نحوه اجراي روش ها و رويه هاي اختصاصي و عمومي استانداري و احدهاي تابعه براساس شاخص ها و ضوابط ابلاغي با هماهنگي وزارت كشور.

38. نظارت بر انجام امور مربوط به بهره وري استانداري و واحدهاي تابعه.

39. نظارت بر چگونگي انجام آيين نامه ها و دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي كار مربوط به استانداري و واحدهاي تابعه.

40. اجراي برنامه هاي نقشه راه اصلاح نظام اداري در ستاد استانداري، واحدهاي تابعه و وابسته.

41. نظارت عاليه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداري در استان.
کانال ارتباطی

شماره تماس : 33613221 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761
آدرس استانداری : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت

استان هرمزگان

استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 578 هزار و 183 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندر عباس است و 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و 1277 روستا دارد.